Opprinnelig gikk det ut på å bytte varer og tjenester mellom de fastboende på kysten og reindriftsamene som bodde hele sommerhalvåret i fiskeværet, mens reinflokkene var på sommerbeite ute ved kysten.

På samisk kalles den relasjonen som oppstår mellom reindriftsutøverne og de fastboende verdde eller verddevuohta, på kvensk värtti. Ordet kan oversettes til «venn» eller «gjestevenn».

 

Utstillingen «Du er min verdde» er både en påminnelse og hedring av denne gamle relasjonen som fortsatt er levende mellom det samiske folk på innlandet og fastboende på kysten. Etter hvert som samfunnet ble mer og mer moderne, ikke minst innenfor reindrifta, forsvant en del av denne tradisjonen. Byttehandelen som det hadde vært tradisjon for i generasjoner ble det mindre av. Den ble erstattet av at man kjøpte ting fra hverandre. Men fortsatt har man bruk for hverandre, både de som kommer til kysten for sommerhalvåret og de som er fastboende.

 

Mellom Karasjok, Porsanger og Nordkapp er det veldig lange og sterke tradisjoner. Dette fordi reinen fra Karasjok kommer på sommerbeite helt ut til Magerøya. Dette er også den aller lengste flyttveien som rein har fra vinterbeite til sommerbeite. 

Nordkappmuseet vil gjennom å sette fokus på Verdde-forholdet vise viktigheten av å ha kontakt med hverandre på tvers av både kultur og språk. Mange plasser har ikke fastboende og tilreisende like god kontakt som tidligere. Gjennom å forstå at inkludering inn i kystsamfunnene er en del av vår identitet og historie synliggjøres en viktig side ved fiskeværene langs Finnmarkskysten. Det gir forståelse for hvordan sterke fellesskap bygges og vedlikeholdes.

 

Utstillingen består av samisk kunst fra museets kunstsamling, samt tradisjonelle klær som museet også har i sin samling. Utstillingen inngår som en del av museets faste utstilling.