(Vedtatt av kommunene vinter 2021. Registrert til Brønnøysundregistrene august 2021)

§  1      SELSKAPET

Museene for kystkultur og gjenreising i Finnmark IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper – lov av 29. januar 1999 nr. 06.

Museene for kystkultur og gjenreising i Finnmark IKS er et driftsselskap og har følgende deltakere: Kommunene Hammerfest, Nordkapp, Måsøy, Berlevåg, Gamvik og Lebesby.
 

§  2      RETTSLIG STATUS

Museene for kystkultur og gjenreising i Finnmark IKS er et eget rettssubjekt, og styret har arbeidsgiveransvaret.
 

§  3      FORRETNINGSKONTOR

Selskapets forretningskontor er i Honningsvåg.
 

§  4      FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE

·        Selskapets formål er å koordinere formidling, forskning og dokumentasjon av kystkultur og gjenreisningshistorie

·        Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS skal arbeide for å tjene samfunnet og dets utvikling og være tilgjengelig for alle.

·        Museet skal samle inn, forske, formidle og stille ut materielle vitnesbyrd om mennesket og dets omgivelser i studie- og utdanningsøyemed og følge ICOM's museumsetiske regelverk. Museene skal gjøre allmennheten kjent med sitt materiale og sine resultater.

·        Museets viktigste ansvarsområde er:

o       Kystkultur i Finnmark, med særlig vekt på fiskerihistorie

o       Evakuerings- og gjenreisingshistorien til Finnmark og Nord-Troms

o       Samtidsdokumentasjon i fylket, med særlig vekt på de store samfunnsmessige endringer.

o       Museet har en spesiell plikt til å ivareta det flerkulturelle Finnmark.

·        Som konsolidert enhet skal selskapet arbeide for at avdelingene får et godt faglig og vitenskapelig fundament, gode bevaringsforhold for samlingene og en tilrettelegging som  sikrer et bredt publikum tilgang til dem.

·        Avdelingene skal yte faglig bistand til hverandre.

·        Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS bør delta i regionale, nasjonale og internasjonale museumsnettverk når det samsvarer med museets faglige satsingsområder.

·        Bygninger og eiendommer ved de enkelte avdelinger tilhører den aktuelle kommune eller stiftelse lokalt. Samlingene forvaltes av museumsselskapet etter museal standart.

 

§  5      INNSKUDDSPLIKT OG EIERANDEL

Deltakerkommunenes eierandel og innskudd i selskapet fordeler seg likt med stemmeandel i representantskapet.   Eierandel/innskudd er slik: 

Organisasjonsnummer

Kommune nummer

Eierandel  

Innskudd

921 770 669

5406 Hammerfest

3  

       135.000  

938 469 415

5435 Nordkapp

2  

90.000   

941 087 957

5434 Måsøy

1  

 45.000   

 934 266 811

5439 Gamvik

1  

45.000  

962 388 108 

5440 Berlevåg

1  

45.000  

940 400 392 

5438 Lebesby

1  

45.000  

       

 

§  6      REPRESENTANTSKAPET

Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Kommuner med en eierandel velger representant med personlig vararepresentant, og kommuner med 2 og 3 eierandeler velger tilsvarende representanter med varamenn.  Valgbarhetsreglene følger av det til enhver tid gjeldende regelverk.

Representantskapets medlemmer velges for fire år.

Representantskapet velger selv leder og nestleder.

Vedtak av årsbudsjett og vedtak om endring av selskapsavtalen krever 2/3 av de avgitte stemmer. I andre saker gjelder som representantskapets vedtak det som flertallet av stemmene er avgitt for.
 

§  7      REPRESENTANTSKAPETS MØTER

Den enkelte deltaker med stemmerett skal være valgt som sin kommunes representant til møtet.

Daglig leder og styrets leder har møteplikt i representantskapet med talerett. Styremedlemmene har møte- og talerett. Ordførere og rådmenn har møte- og talerett i representantskapet.

Representantskapets leder og nestleder er valgkomitè til styret.
 

§  8      STYRET

Styret i selskapet består av 6 medlemmer med personlige varamedlemmer.

5 styremedlemmer og 5 personlige varamedlemmer velges av representantskapet.

Alle kommunene skal være representert med enten fast medlem eller varamedlem.

Et av styremedlemmene skal være en ekstern fag-/ressursperson med personlig vararepresentant. Valgbarhetsreglene følger av det til enhver tid gjeldende regelverk.

Funksjonstiden er to år, slik at halvparten av styremedlemmene og varamedlemmene er på valg hvert år.

1 styremedlem og 1varamedlem for de ansatte velges av og blant de fast ansatte.

Representantskapsmedlemmer eller daglig leder kan ikke være medlem av styret.

Representantskapet velger styreleder og nestleder.  Disse er på valg annet hvert år.
 

§  9      STYRETS MØTER

Styret fatter vedtak med alminnelig flertall.  Ved votering i styret skal hver stemme telle likt.  Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt.

De ansattes representant i styret har ikke rett til å delta i behandlingen av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakerne, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidsgiverorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.

Daglig leder har møte- og talerett i styret. 
 

§  10    DAGLIG LEDER

Selskapet skal ha en daglig leder som ansettes av styret.

Daglig leder administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret og representantskapet.

Daglig leder er styrets sekretær og saksbehandler.  Vedkommende har tale- og forslagsrett i styrets og representantskapets møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal kunne møte.
 

§  11    REGNSKAP

Selskapet har regnskapsplikt etter kommunale regnskapsprinsipper.
 

§  12    LÅNEOPPTAK

Selskapet kan ta opp kortsiktig likviditetslån innenfor en ramme på kr. 2.000.000,-.
 

§  13    UTTREDEN

Den enkelte deltaker kan si opp sitt deltakerforhold i selskapet med ett års skriftlig varsel og kreve seg utløst av dette.
 

§  14    ØVRIGE BESTEMMELSER

For øvrig gjelder bestemmelsene i den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper.